Vzdělávání

Charakteristika školního vzdělávacího programu (ŠVP)

 

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné, komunikativní, empatické, sociálně otevřené, citové a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb, talentu. Společně s rodinou připravovat dítě na život ve společnosti.

 

Školní vzdělávací program MŠ Zvoneček v Praze 12 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Předškolní vzdělávání v MŠ respektuje individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí, včetně speciálních vzdělávacích potřeb některých dětí.

 

Sedm integrovaných bloků na sebe vzájemně navazuje, doplňuje se a prolíná se. Obsah integračních bloků rozvíjí intelektové i praktické schopnosti i dovednosti dětí. Vychází z přirozených potřeb a individuálních možností dětí, z vývojových specifik předškolního věku. Zaměřuje se na vytváření základů klíčových kompetencí dětí předškolního věku.

 

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona (561/2004) veřejnou službou, která doplňuje rodinnou výchovu. Náš ŠVP je postaven na dlouhodobé koncepci spolupráce MŠ s rodinou. V posledních několika letech přicházejí do MŠ děti, které nejsou na pobyt v MŠ ze strany rodičů dostatečně připravené. Jedná se především o nedostatky v hygienických návycích, v sebeobsluze, při stolování a oblékání. Stále více dětí má vážné nedostatky v komunikační schopnosti. Našim cílem je v co největší míře zapojovat rodiče do dění v MŠ. Rodiče jsou pravidelně a v dostatečné míře informováni o programech, projektech a všech aktivitách, které MŠ pořádá, připravuje a organizuje pro děti a jejich rodiče. Mají možnost spolupodílet se na plánování některých akcí MŠ.

 

V prostředí MŠ jsou dětem poskytovány mnohostranné a přiměřené podněty, kterépřispívají k jejich rozvoji a učení. Dětem je poskytován a vhodně nabízen odborně připravený program, který rozvíjí všechny složky dětské osobnosti.  MŠ Zvoneček v Praze 12 je zaměřena ve větší míře na sportovní aktivity, ale nezapomíná rozvíjet i rozumovou stránku dětí.Výchovně vzdělávací programy MŠ neopomíjejí rozvíjet rozumovou, citovou, emoční a estetickou stránku dětské osobnosti.
Do přípravy a realizací akcí, aktivit a projektů je zapojen celý kolektiv zaměstnankyň (pedagožky i provozní zaměstnankyně) MŠ. Všechny akce jsou dopředu připravené,naplánované a zorganizované. Všechny aktivity pořádané MŠ jsou dětmi a jejich rodiči velmi kladně přijímány. Většina těchto činností patří do kategorie nadstandardních aktivit.

 

Vzdělávací obsah

TÉMATICKÉ CELKY

Země lidí
Země věcí
Země stromů a rostlin
Země zvířat
Země pohádek
Země života
Země oslav a svátků

 

Každý celek se skládá z několika tematických celků, ve kterých jsou obsaženy hlavní cíle, kompetence dětí a příklady jejich činností v šesti oblastech předškolního vzdělání.
Tato část školního vzdělávacího programu je závazným východiskem pro tvoření třídních vzdělávacích plánů. Tématické celky a jejich části jsou časově neomezené. Učitelky při jejich rozpracování do třídních vzdělávacích programů ( plánů ) vycházejí z aktuální situace ve svých třídách.
Průběžné cíle výchovně vzdělávací práce se prolínají celým výchovně vzdělávacím procesem a nedají se plánovat v rámci jednotlivých tematických celků a jejich částí.
Ukazateli jejich plnění jsou předpokládané kompetence dětí.

 

Širší rozpracování tématických celků– zde

Komentáře jsou uzavřeny.