Zápis dětí pro rok 2024/25

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-zvonecek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
– tisk vyplněné žádosti
– tisk čestného prohlášení k očkování
– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
– pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z
následujících způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!)
– poštou
– v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole ve dnech 

14. – 15.5.2024 od 8 : 00 hod. do 17 : 00 hod., přestávka 12 : 00 – 13 : 00 hod.

Elektronický předzápis bude přístupný od 2.4 do 13.5.2024 na stránkách

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Zvoneček v Praze 12 stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024.

Kritérium                               Bodové ohodnocení

 1. a) trvalý pobyt dítěte          trvalý pobyt dítěte na území Městské části Praha 12 –

                                             (pobyt na území Městské části Praha 12 v případě cizinců)                                       

                                                                                                                           60 bodů

 

         b) věk dítěte  – dovršení 6 let věku dítěte do 31.8.2024                              40 bodů

                               – dovršení 5 let věku dítěte do 31.8.2024                                30 bodů

                                – dovršení 4 let věku dítěte do 31.8.2024                               20 bodů

                                 – dovršení 3 let věku dítěte do 31.8.2024                               10 bodů

                                 – dovršení 3 let věku dítěte do 31.12.2024                               5 bodů

 

Pro rok 2024/25 bude přijato do Mateřské školy Zvoneček 30 dětí.

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší. V případě rovnosti bodů u posledního přijímaného dítěte a současně stejného data narození bude přistoupenou k losování.     

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou. Povinné očkování se netýká pouze dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání
určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání
povinné. Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
  Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové
  nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
  Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za
  přestupek.
  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
  Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu
  vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský
  obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce
  obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2024.
  Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je
  zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách
  mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
  Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého
  pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost
  určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto
  zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě
  zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
  podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení
  bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
  • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
  Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor
  oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat
  po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do
  mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného
  zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů.

Komentáře jsou uzavřeny.