Rodiče

Vážení rodiče, v mateřských školách v Praze 12 jsou stále volná místa – přednostně budou nabízena dětem starším tří let, která mají trvalé bydliště na území MČ Praha 12 (v případě cizinců bydliště).

 

Podmínkou pro přijetí je také potvrzení od lékaře vztahující se k očkování. Zájemci prosím kontaktujte Odbor školství, kultury a vzdělávání, pana Mgr. Petra Sečkaře – e-mail seckar.petr@praha12.cz.

 

https://www.praha12.cz/volna-mista-ve-skolkach-v-praze-12/d-62884

 

 

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2019

Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ROK 2019/2020

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ      2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135/34, Praha 12 – Modřany, 143 00 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 34a odstavce 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 12 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 12 jsou spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 12 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 12.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2019/20 :      30

Do mateřské školy Zvoneček v Praze 12 zřízené Městskou částí Praha 12 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

Trvalý pobyt dítěte MČ P 12                                              50 bodů

Trvalý pobyt dítěte jiné MČ                                                1 bod

Datum narození dítěte před 1.9.2014                             30 bodů

Datum narození dítěte od 1.9.2014 do 31.8.2015        10 bodů

Datum narození dítěte od 1.9.2015 do 31.8.2016        5 bodů

Datum narození dítěte od 1.9.2016 do 31.8.2017        1 bod

 Doplňující kritéria

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Formuláře (Žádost a Evidenční list) budou k dispozici na webu příslušné mateřské školy nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce v Mateřské škole Zvoneček v Praze 12 ve dne 25.4.2019 od 12 do 17 hodin

Zápis do mateřských škol bude probíhat ve dnech 14. 5. 2019 a 15. 5. 2019 vždy od 13 do 17 hodin. Žádosti je možné vytisknout spolu s dalšími dokumenty v aplikaci Elektronický předzápas nebo stáhnout z internetových stránek mateřské školy .

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ dítě nastoupí a současně požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

žádost o přijetí

tiskopis_gdpr

evidencni_list

 

Program vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Dětské memorandum

LETNÍ PROVOZ MŠ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2018/2019

Žádost o přijetí LP

1 STRANA

2 STRANAKomentáře jsou uzavřeny.